Ik speel mee te-winnen Hoe meespelen ? Onze kazen Onze recepten Newsletter Reglement

Cookies

Indien u verder navigeert op deze website, accepteert u het gebruik van cookies met als doel bezoekersstatistieken te genereren. Meer info

Ik aanvaard
Een Raclette Party Een Raclette Party Een Raclette Party Een Raclette Party

Reglement

Wedstrijd

  Wedstrijdreglement « Raclette Party Entremont » Algemeen
 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de wedstrijd Raclette Party Entremont van Entremont Benelux nv waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Rue Colonel Bourg 105, 1030 Schaerbeek - BE 0424.939.182 (hierna “Entremont”). Het bedrijf Entremont organiseert een wedstrijd met aankoopverplichting genaamd “Raclette Party” die loopt van 30 oktober 2019 tot 30 november 2019. De wedstrijdvoorwaarden zijn te verkrijgen bij Entremont België consumentenservice en zijn tevens te raadplegen op https://racletteparty.be_nl/reglement
 2. Entremont behoudt zich het recht voor om de Wedstrijd te beëindigen of de regels, prijzen, voorwaarden, bepalingen of informatie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, zonder dat Entremont daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de Deelnemers. Wijziging of aanpassing van de wedstrijdvoorwaarden en staking of wijziging van de Wedstrijd zal door Entremont bekend worden gemaakt via de Actiewebsite. De wedstrijdvoorwaarden zullen tijdens de looptijd van de Actie niet ten nadele van de Deelnemers worden gewijzigd.
 3. Entremont behoudt zich het recht voor om inzendingen die haar frauduleus of onrechtmatig voorkomen van deelname uit te sluiten. Voorts kan Entremont een deelname opschorten of annuleren in gevallen van verdacht gedrag. Onder ‘verdacht gedrag’ wordt verstaan (niet-limitatieve opsomming): poging tot omzeiling van het wedstrijdreglement, een verveelvoudiging van accounts, een buitengewoon winritme, het opzetten van een geautomatiseerd antwoordensysteem, de verbinding van meerdere personen en verschillende informaticasystemen op basis van dezelfde identificatie/geregistreerd profiel, een poging om toegang te krijgen tot de servers, enz.
 4. Deelname
 5. Deelname aan de Wedstrijd is gratis en zonder aankoopverplichting.
 6. Medewerkers van Entremont, anderen die direct betrokken zijn bij de organisatie van de Wedstrijd alsook hun familieleden die onder hetzelfde dak wonen, komen niet in aanmerking voor een prijs.
 7. Deze Wedstrijd speelt zich enkel af op het Belgisch en Luxemburgs grondgebied. Deze Wedstrijd staat open voor iedere natuurlijke persoon die woonachtig is in België of Groot Hertogdom Luxemburg en beschikt over een vaste woon- of verblijfplaats waar hij of zij als bewoner staat ingeschreven.
 8. Door deel te nemen aan de Wedstrijd verklaren Deelnemers zich akkoord met de toepasselijkheid van de wedstrijdvoorwaarden zoals in dit document beschreven.
 9. Entremont stelt aan minderjarigen tot 18 jaar de voorwaarde dat de ouder/wettelijke vertegenwoordiger(s) toestemming verleent voor deelname aan de Actie. Als een prijs gewonnen wordt door een persoon onder de 18 jaar dienen de ouder(s) / wettelijke vertegenwoordiger(s) van de winnaar een formulier te ondertekenen waarin men verklaart akkoord te gaan met het ontvangen van de prijs door de winnaar. Het niet ontvangen van een ondertekend formulier heeft tot gevolg dat de prijs niet wordt uitgekeerd. Wedstrijd
 10. De Wedstrijd loopt van 30 oktober 2019 tot en met 30 november. Deelname na deze laatste datum is niet meer mogelijk.
 11. Om deel te nemen aan deze Wedstrijd moeten Deelnemers op de volgende manier te werk gaan:
  • Koop een deelnemend product uit het gamma Entremont raclette en fondue,
  • Ga naar de site www.racletteparty.be en hou de unieke code op de promotionele sticker bij de hand,
  • Vul de code in om deel te nemen aan het spel,
  • Accepteer de gebruikersvoorwaarden en het reglement,
  • Maak de puzzel in zo weinig mogelijk tijd en door zo weinig mogelijk keren te klikken,
  • Beantwoord de schiftingsvraag, « Hoeveel deelnames zullen er vandaag zijn voor 23u59? », die de deelnemers in geval van ex aequo verder kan onderverdelen,
  • Vul het formulier in met de gegevens (naam, voornaam, mailadres, geboortedatum, winkel waar het deelnemend product gekocht werd) of maak verbinding via het eigen Facebookprofiel
  • Bevestig de deelname door de voorwaarden van dit reglement te aanvaarden,
 12. Elke dag wordt een winnaar gekozen onder de Deelnemers die rechtsgeldig ingeschreven zijn en die de puzzel in de snelste tijd in zo minimum mogelijke verschuivingen konden oplossen, en die het reglement aanvaard hebben. Bij ex aequo kan de schiftingsvraag « Hoeveel deelnames zullen er vandaag zijn voor 23u59? » de deelnemers verder onderverdelen.
 13. Dagelijkse winnaars worden uiterlijk drie werkdagen na deelname op de hoogte gebracht via email.
 14. De winnaars zullen verzocht worden hun volledige naam/woonplaats te communiceren ten behoeve van het versturen van de prijs.
 15. De prijzen worden uiterlijk 13.12.2019 per post verzonden naar het door de Deelnemers opgegeven adres.
 16. Uitsluitend winnaars krijgen bericht over de uitslag.
 17. De Deelnemer kan meerdere unieke codes hebben, maar er wordt maximum 1 prijs per geldig postadres toegekend.
 18. Indien meerdere Deelnemers met dezelfde tijd en hetzelfde aantal verschuivingen de puzzel oplossen, zal de winnaar op basis van de schiftingsvraag « Hoeveel deelnames zullen er vandaag zijn voor 23u59? » geselecteerd worden. Als er geen correct antwoord werd gegeven op de schiftingsvraag, is de winnaar degene die het correcte antwoord het dichtst benadert. Het lagere dichtstbijzijnde cijfer heeft voorrang op het hogere dichtstbijzijnde cijfer. Indien er na de schiftingsvraag nog ex-aequo ’s zijn, zal de toekenning gebeuren op basis van de deelnamedatum en het uur zoals geregistreerd op de computerserver waarbij de snelheid van het opsturen van belang is. Indien nodig zal een gerechtsdeurwaarder de overige ex-aequo’s onderverdelen. Prijzen
 19. In deze Wedstrijd worden de volgende prijzen toegekend:

  In deze Wedstrijd zijn er 32 prijzen. De prijs met een geschatte verkoopswaarde per eenheid van €105 bestaat uit: Een TEFAL raclette RE320812 (8 pannetjes), Bonnen voor gratis Entremont raclettekaas (voor 6 à 8 personen): 1 bon voor een gratis Plateau Plaisir of Plateau 3 Raclettes 600g / 2 bonnen voor gratis Saveur d’Antan 350g / 1 bon voor gratis Raclette zonder korst 350g / 1 bon voor Gerookte Raclette of Peper Raclette 250g

 20. De prijzen kunnen niet worden omgewisseld noch worden omgezet in speciën of natura.
 21. Ingeval van poging tot fraude of vals spelen, heeft Entremont de mogelijkheid om de prijs, die krachtens deze Wedstrijd wordt toegekend, opnieuw in het spel te brengen. De winnaar kan dan geen aanspraak meer maken op enige winst van welk type en welke aard dan ook.
 22. De werkelijke hoogte van de door Entremont vooraf vastgestelde bedragen van de Prijzen in deze Wedstrijd zal afhangen van het daadwerkelijk benodigde bedrag om de winnende prijs te verwezenlijken. Er zal geen compensatie plaatsvinden naar de Deelnemer toe indien blijkt dat de uiteindelijke werkelijke waarde van de Prijs lager blijkt te liggen dan het door ons initieel aangegeven bedrag.
 23. Entremont draagt zorg voor de afdracht en betaling van eventueel verschuldigde kansspelbelasting over de waarde van de uit te keren prijs.
 24. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Privacy
 25. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie. Entremont kan Deelnemers verzoeken bewijs te leveren van hun identiteit, eventueel benodigde toestemming van een ander (bijv. ouders) en geldige inschrijving op het door hun opgegeven woon- of verblijfadres. Deelnemers die onjuiste persoonsgegevens insturen, komen niet in aanmerking voor het winnen van prijzen.
 26. De Deelnemers zijn akkoord dat (persoons)gegevens die nodig zijn voor deelname aan deze Wedstrijd worden opgeslagen en verwerkt door Entremont met inachtneming van de privacyverklaring van Entremont, zoals vermeld op https://www.entremont.be/nl/wettelijke-vermeldingen.
 27. De door de Deelnemer in verband met de Wedstrijd aan Entremont verstrekte persoonsgegevens worden opgenomen in een gegevensbestand dat verwerkt zal worden conform de bepalingen van de geldende wetgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de verwerking van persoonsgegevens. Dit bestand zal door Entremont enkel gebruikt worden in het kader van huidige Wedstrijd door een schriftelijke aanvraag te versturen naar M/mevr … op het volgende adres: …. Deelnemers hebben het recht tot inzage, verbetering of schrapping van deze gegevens. Dit recht kan worden uitgeoefend door contact op te nemen met de hieronder vermelde consumentenservice. De Deelnemer die de verwijdering van zijn gegevens vraagt tijdens het verloop van de Wedstrijd aanvaardt dat zijn deelname hierdoor automatisch wordt beëindigd aangezien men zonder registratie niet in de lijst der Deelnemers kan worden opgenomen. Er bestaat voor de Deelnemer de mogelijkheid om in de toekomst per e-mail informatie toegezonden te krijgen over de producten en/of aanbiedingen van Entremont door het betreffende vakje op de Wedstrijdwebsite aan te vinken. Aansprakelijkheid
 28. Entremont en daar aan gelieerde vennootschappen zijn niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit de toegang tot, het gebruik van en het vertrouwen op de informatie op de Wedstrijdwebsite of enige hieraan gelinkte site, tenzij deze schade is te wijten aan opzet of grove schuld aan de zijde van Entremont.
 29. Entremont is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit overeenkomst, voor eventuele gevolgschade van de Wedstrijd. Entremont draagt geen enkele aansprakelijkheid inzake ongevallen, te late leveringen, schade of bijkomende kosten van welke aard dan ook, die uit de Wedstrijd, de promotie, de toekenning van de prijs of de ontvangst van de prijs voortvloeien. Entremont is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit vergissingen in het drukwerk. Wijzigingen, type- en zetfouten zijn dan ook voorbehouden. Entremont is evenmin aansprakelijk in geval van enig technisch mankement en/of vertragingen in het binnenkomen van de inzendingen. Slotbepalingen
 30. Alle copyright- en andere intellectuele eigendomsrechten in alle tekst, afbeeldingen en andere materialen op de Wedstrijdwebsite zijn eigendom van Entremont. Niets uit de inhoud van deze Actie en/of publicatie, mag worden verveelvoudigd dan wel gepubliceerd, zonder uitdrukkelijke toestemming van Entremont.
 31. Deze Wedstrijd is onderworpen aan het Belgisch recht. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de wedstrijdvoorwaarden of de (deelname aan de) Wedstrijd worden exclusief voorgelegd aan de bevoegde rechter te Brussel.
 32. Voor extra informatie, eventuele klachten met betrekking tot de Wedstrijd of vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met de consumentenservice van Entremont:
  • per brief op het adres: Consumentendienst, Rue Colonel Bourg 105, 1030 Brussel, België
  • via email: infoconso@entremont.com

De consumentenservice behandelt uw vragen en klachten zelf of stuurt deze, indien nodig, door naar de desbetreffende Entremont afdeling. Afhankelijk van de aard van uw vraag/klacht en manier waarop u contact heeft opgenomen met de consumentenservice, krijgt u telefonisch of schriftelijk (of per email) antwoord. U kunt uiterlijk binnen 4 weken reactie ontvangen.

Opgemaakt op 13.08.2019